Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

17/5/2017, Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Ανάδειξης Προμηθευτή Ν. Υπηρεσιών και Π. Πλοίων Ναυστάθμου Κρήτης για την Προμήθεια Ελαίων

17.05.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 14:29

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Ανάδειξης Προμηθευτή Ν. Υπηρεσιών και Π. Πλοίων Ναυστάθμου Κρήτης για την Προμήθεια Ελαίων (Ελαιόλαδο-Ηλιέλαιο) για Χρονικό Διάστημα Δύο (2) Ετών Εκτιμώμενου Π/Υ 60.000 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (Σύνολο Πίστωσης με ΦΠΑ 13% 67.800,00€) (Όποιο εκ των Δύο ,Χρόνος ή Εξάντληση Δεσμευθέντος Ποσού Επέλθει Πρώτο).

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Nº 03/17 Δ’χρηματικης διαχειρισης νκ/δου

 

Έχοντας υπόψη:

 

α. Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ.», (ΦΕΚ 251Α΄/70).

 

β. Το Ν.Δ. 1400/73 «Περί μη χρησιμοποιήσεως ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους τους μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών κλάδων των Ε.Δ.»

 

γ. Την απόφαση Φ.092.5/3γ/126092//18-01-90 ΑΝΥΕΘΑ «Περί Καθορισμού Τύπου για την Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών», (ΦΕΚ 53 Β΄/90).

 

δ. Το Ν. 2741/99 «Περί Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και Άλλες Ρυθμίσεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης»

 

ε. Την ΚΥΑ 278701/16-5-05 των ΥΠ, ΟΙΚ. & ΥΠ. ΑΑΑΤ «Μητρώο εμπόρων ζωικών προϊόντων και προϊόντων ζωικής προελεύσεως».

 

στ. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 15523//31-08-2006, (ΦΕΚ Β/1187//31-8-2006) «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθ.178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

 

ζ. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/Σ.3323//19-11-07 (ΦΕΚ 2300 Β΄//3-12-07) «Περί Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα Διοικήσεως των Ε.Δ».

 

η. Το Ν. 3861/10 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/10) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοίκητων Οργάνων στο Διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) και Άλλες Διατάξεις».

 

θ. Το ΠΔ 63//17-06-11 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», το ΠΔ 185//07-10-09 «Ανασύσταση Υπουργείων» και το ΠΔ 189//05-11-09 «Καθορισμός και Ανακατανομή Αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

 

ι. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».

 

ια. Το Νέο Εγχειρίδιο Οικονομικής Υπηρεσίας (ΕΟΥ) του ΠΝ από 01-11-15.

 

ιβ. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄) «Εθνικό Σύστημα δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις».

 

ιγ. Το Ν. 4235/14, (ΦΕΚ 32 Α’/2014) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

 

ιδ. Την Οδηγία 2004/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

 

ιε. Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α’/2016) «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»

 

ιστ. Την απόφαση 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β/16-11-2016) «Έγκριση τυποποιημένου Εντύπου υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν.4412/2016 (Α΄147)».

 

ιζ. Φ.071.1/532/16/Σ.1022/20-12-16/ΝΚ/ΕΕ (επιτροπή ενστάσεων ΝΚ)

 

ιη. ΝΑΑ 241136 Ζ ΑΠΡ 17/ΔΔΜΝ (Έγκριση Σκοπιμότητας)

 

ιθ. ΝΑΑ 121619Ζ ΜAI 17/ΚΕΦΝ (Δέσμευση Πίστωσης) – ΑΑΥ με Αρ. Πρωτ. ΓΕΝ : 1453//26-04-17, ΠΟΥ:1331//04-05-17 (Ποσού 67.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%).

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 

1. Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές προς ανάδειξη Προμηθευτή Ν. Υπηρεσιών και Π. Πλοίων στο Ν.Κ. για την Προμήθεια Ελαίων (Ελαιόλαδο-Ηλιέλαιο) για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με ημερομηνία έναρξης την 01-07-2017 και εκτιμώμενου Π/Υ εώς 60.000€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων (Σύνολο Πίστωσης με ΦΠΑ 13% 67.800,00€) (όποιο εκ των δύο, χρόνος ή ποσό επέλθει πρώτο) με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. O μειοδότης θα αναδειχθεί για το σύνολο των ειδών, όπως αυτά αναφέρονται στον Πίνακα Προμηθευτέων Ειδών (ΠΠΕ) του Παραρτήματος ΄΄Ε΄΄ της παρούσης διακήρυξης.

 

2. Οι αναγραφόμενες ποσότητες των ειδών του ΠΠΕ είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για το Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ), διότι οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των Μονάδων του ΠΝ, ενώ οι προμηθευτές δεν δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση από το Δημόσιο (ΠΝ σε περίπτωση μη προμήθειας των συμπεριλαμβανομένων στη σύμβαση ειδών, εφόσον οι ανάγκες της Υπηρεσίας δεν το επιβάλλουν αυτό).

 

3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 30 Μαΐου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. στην Λέσχη Υπαξιωματικών Στόλου Κρήτης (ΛΥΣΚ) ενώπιον Επιτροπής, που θα ορισθεί με Διαταγή Διοικητού ΝΚ, ενώ σε περίπτωση επανάληψής του θα επαναληφθεί από την ίδια επιτροπή σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί με νεότερο.

 

4. Οι Γενικοί όροι του διαγωνισμού ως παράρτημα «Α» , οι Ειδικοί όροι του διαγωνισμού ως παράρτημα «Β» , το παράρτημα «Γ» των Απαιτούμενων Δικαιολογητικών - Υποδειγμάτων, το παράρτημα «Δ» των τεχνικών προδιαγραφών και το παράρτημα «Ε» του Πίνακα Προμηθευτέων Ειδών καθορίζουν τις επιμέρους υποχρεώσεις και απαιτήσεις των προμηθευτών – διαγωνιζομένων. Κατά τα λοιπά για τα μη λεπτομερώς αναφερόμενα οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να προστρέξουν στον Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147), ο οποίος βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης (www.gge.gr/) > Γενική Διεύθυνση Κρατικών προμηθειών>Νομοθετικό Πλαίσιο – εγκύκλιοι > Νέος Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου.

 

5. Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού :

 

α. Οι προσφορές (δικαιολογητικά συμμετοχής - οικονομική) υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016, στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο (2) αντίγραφα ο οποίος φέρει ευκρινώς τις κάτωθι ενδείξεις:

 

 

 1. Η ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΩΝ (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΗΛΙΕΛΑΙΟ) Ν. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Π. ΠΛΟΙΩΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ».
 2. Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, ήτοι ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /Δ΄ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΚ/ΔOY.
 3. Τον αριθμό της Διακήρυξης.
 4. Την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών.
 5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

 

 

Οι προσφορές θα προσκομίζονται στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών από τους διαγωνιζόμενους έως την Δευτέρα 29 Μαΐου 2017, μέχρι ώρας 13:00. Προσφορές που θα υποβληθούν αργότερα από το ανωτέρω χρονικό όριο δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα απορριφθούν.

 

β. Ο εν λόγω διαγωνισμός θα διενεργηθεί με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και εντός του κυρίως φακέλου τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. Εντός του κυρίως φακέλου θα τοποθετηθούν δύο σφραγισμένοι φάκελοι . Ο πρώτος θα έχει την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» και θα περιέχει την οικονομική προσφορά σε δύο αντίγραφα . (Υπόδειγμα ως Προσθήκη Ι Παραρτήματος «Γ»). Ο δεύτερος θα έχει την ένδειξη «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και θα περιέχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής σε δύο αντίγραφα, όπως περιγράφονται ακολούθως στη Παράγραφο 5 (γ). Οι φάκελοι τόσο της «Οικονομικής Προσφοράς» όσο και ο «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

 

γ. Στον «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής» θα περιέχονται απαραιτήτως τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

 

 1. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας συναφή με το αντικείμενο του εν λόγω διαγωνισμού σύμφωνα με την ΥΑ Α1β/8577 (ΦΕΚ 526/8-9-83, τεύχος Β΄) ή άλλες σχετικές αποφάσεις εκδιδόμενες από την οικεία δημόσια αρχή. Σε ότι αφορά τα απαιτούμενα για προσκόμιση εγγράφων και αναφορικά µε την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 4250/14.
 2. Αντίγραφο πιστοποιητικού συμμόρφωσης κατά HACCP (ISO 22000) από διαπιστευμένο από το Εθνικό συμβούλιο διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) φορέα πιστοποίησης ή από φορέα πιστοποίησης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation-EA εν ισχύει συναφές με τα υπό προμήθεια τρόφιμα του εν λόγω διαγωνισμού. Εν λόγω πιστοποιητικό θα υποβληθεί είτε πρωτότυπο ,είτε φωτοαντίγραφο με θεώρηση του πρωτότυπου από δικηγόρο ή αρμόδια διοικητική αρχή επί ποινή απορρίψεως.
 3. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), βάσει της υπ’ αριθµ. 158/2016 Απόφασης (ΦΕΚ 3698/Β΄/16 Νοε 2016) και σύµφωνα µε το υπόδειγμα της Προσθήκης «ΙΙ» του Παραρτήματος «Γ», όπου αναγράφονται και δηλώνονται στα αντίστοιχα πεδία, όλα τα σχετικά σε αυτά στοιχεία.

 

 

Προσφορά που δε θα περιλαμβάνει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

δ. Η αποσφράγιση των «Προσφορών» θα γίνει δημόσια, την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, παρουσία αυτών που υπέβαλαν προσφορά εφόσον το επιθυμούν .Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών ως αναλυτικά αναφέρονται στην παράγραφο 5(γ) θα αποφασισθεί και ανακοινωθεί, ποιοι εκ των διαγωνιζομένων πληρούν τις προϋποθέσεις περαιτέρω αξιολογήσεως. Στη συνέχεια και μόνο για τους διαγωνιζόμενους των οποίων τα δικαιολογητικά κρίθηκαν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προχωράει στο άνοιγμα των «Οικονομικών Προσφορών» τους και ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση των τιμών. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.

 

ε. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ακολουθεί η έγγραφη ειδοποίηση του, όπως εντός δέκα (10) ημερών, καταθέσει σε σφραγισμένο φάκελο τα ακόλουθα δικαιολογητικά

 

 

 1. Απόσπασµα σχετικού µητρώου, όπως ποινικού µητρώου, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παρ.2, του άρθρου 80, του Ν. 4412/2016, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ.1 του άρθρου 73, του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις. Το εν λόγω απόσπασµα υποχρεούνται να προσκοµίζουν και τα πρόσωπα τα οποία είναι µέλη διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του προµηθευτή ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν, σύµφωνα µε το δεύτερο εδαφίο της παρ. 1 του άρθρου 73
 2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
 4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
 5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).
 6. Εγγυητική επιστολή τραπέζης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, απεριόριστης ισχύος, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 5% της συνολικής αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ (ήτοι 3.000€) με βάση τις ενδεικτικές ποσότητες ανάλωσης όπως αναφέρονται στο συνημμένο Πίνακα Προμηθευτέων Ειδών, η οποία καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης και επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης .
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι αποδέχεται την καταβολή του αντιτίμου της τυχόν διενέργειας εργαστηριακών ελέγχων/αναλύσεων (ενός τουλάχιστον ανά τρίμηνο).

 

 

6. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής των δικαιολογητικών της ανωτέρω παραγράφου 5(ε) η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο και να κατακυρώσει τον διαγωνισμό στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

 

7. Ενστάσεις για οποιαδήποτε μέρος του διαγωνισμού γίνονται δεκτές μόνο μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 127 του Ν.4412/16 με την προσκόμιση παραβόλου του Δημοσίου Ταμείου αξίας ίσης με το 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ,ήτοι 600€. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του Παράβολου η ένσταση δεν θα παραλαμβάνεται από την Επιτροπή εξετάσεως ενστάσεων ,η οποία έχει ορισθεί με διαταγή Δ/ΝΚ ως σχετικό (ιζ).

Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Επιστρέφεται δε, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον Διοικητικό Όργανο.

 

8. Κωδικοί CPV :. 15411110-6 (Ελαιόλαδο), 15411210-7 (Ηλιέλαιο).

 

9. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί με μέριμνα ΝΚ/ΔΟΥ στα πληροφοριακά συστήματα ΚΗΜΔΗΣ και ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σε μια (1) τοπική εφημερίδα καθώς και στην ιστοσελίδα του ΓΕΝ (www.hellenicnavy.gr).

 

10. Τα Επιμελητήρια και οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την ευρεία κοινοποίηση της

 

11. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα για επανάληψη του διαγωνισμού , μετά από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και εφ’ όσον κρίνει ότι το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι ασύμφορο για την Υπηρεσία.

 

12. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ’ Χρηματική Διαχείριση ΝΚ/ΔOY, τηλέφωνο 28210-82324 και στον ΚΕΕΠ/ΝΚ, τηλέφωνο 28210-82708 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

13. Χειριστής Σημαιοφόρος (Ε) Λ. Σεφερλής ΠΝ, Προϊστάμενος Δ’ Χρηματικής ΝΚ/ΔΟΥ Τηλ 9-738-2324.

 

 

                                                                                                 Αρχιπλοίαρχος Π. Χατζάκης ΠΝ

Ακριβές αντίγραφο                                                                                     Διoικητής ΝΚ

Γεν.Γραμματεία ΝΚ

 

Ανθυπασπιστής (ΔΙΑΧ)

Ε. Κυνηγάκη