Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

11/01/2017, Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου « ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΝΗΣΙΔΑΣ ΣΟΥΔΑΣ»

11.01.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 08:39

O Δήμος Χανίων, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του
έργου « ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΝΗΣΙΔΑΣ ΣΟΥΔΑΣ» , εκτιμώμενης αξίας
27.500,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
(Α’ 147) (σχετική η με αριθμό 41/2016 μελέτη της ΔΤΥΔΧ) .
Το έργο είναι κατηγορίας εργασιών: Οικοδομικών με προϋπολογισμό 22.088,53 € (χωρίς αναθεώρηση
και ΦΠΑ)
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους καθώς και τα λοιπά
έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα
του Δήμου Χανίων ( www . chania . gr)
Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24/01/2017 ημέρα
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Χανίων (οδός Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά, 2ος όροφος).
Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί σύμφωνα με
το σύστημα της ενιαίας έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας που εκφράζεται σε
ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) του άρθρου 125 του Ν. 4412/16.
Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων που είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν σε οιασδήποτε τάξη για έργα κατηγορίας οικοδομικών σύμφωνα με το
αρ. 59 του Ν.4278/2014 .
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης
Οι οικονομικοί φορείς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους του άρθρου 76
του Ν.4412/2016
Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1α) του ν. 4412/2016 (Α 147).
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ για το έτος 2016 12.500,00 ευρώ Προκαταβολή
δεν θα χορηγηθεί.
Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Χανίων.
Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 28213-41732, FAX επικοινωνίας 28213-
41716, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ευανθία Τάτσιου.
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική
διακήρυξη του διαγωνισμού.

Αναλυτικά η διακήρυξη

Προϋπολογισμός μελέτης

Τεχνική έκθεση

Τυποποιημένο έγγραφο υπεύθυνης δήλωσης

Για να λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ, επιλέξτε τον αριθμό διακήρυξης 20/2016 και συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία.