Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

5/7/2017, Συνοπτικός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ»

05.07.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 09:34

O Δήμος Χανίων, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ », εκτιμώμενης αξίας 49.134,26 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24% ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147) (σχετική η με αριθμό 22/2017 μελέτη της ΔΤΥΔΧ).

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία Οικοδομικών εργασιών με προϋπολογισμό (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) : 39.624,40 €

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς και το ΤΕΥΔ που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους καθώς και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (www.chania.gr)

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20/07/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων (οδός Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά ).

Κριτήριο ανάθεσης : Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί σύμφωνα με το σύστημα της ενιαίας έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016.

Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ» ή είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για την κατηγορία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ» , σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (αρ. 59 του Ν.4278/2014, αρ.105 και αρ.106 του Κ.Δ.Ε.).

Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι οικονομικοί φορείς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των άρθρων 19 και 76 του Ν.4412/2016.

Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1α) του ν. 4412/2016 (Α 147).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από Ι.Π. (Άρθρο 27) . Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων.

Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 28213-41730, FAX επικοινωνίας 28213-41716, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Αφροδίτη Παπαδάκη.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ

 

1.Α.TΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

1.Β.ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

4.ΕΣΥ_ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 2017

5.ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 2017

6.ΤΕΥΔ_ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13_2017

7.KΑΤΟΨΗ - ΤΟΜΕΣ

8. ΟΨΕΙΣ

9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Για να λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ, επιλέξτε τον αριθμό διακήρυξης 13/2017 και συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία.