Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

12/04/2017, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για την ενοικίαση προκατασκευασμένων αναψυκτηρίων του Δήμου Χανίων

12.04.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 10:49

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων,

προκηρυσσει

 

Δημόσια ανοικτή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την ενοικίαση προκατασκευασμένων αναψυκτηρίων του Δήμου Χανίων, για την τουριστική περίοδο 2017, εφόσον τηρηθούν απολύτως όλοι οι όροι της διακήρυξης, στις παρακάτω θέσεις:

 

ΑΚΙΝΗΤΟ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΜΒΑΔΟΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΚ8

ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ

27

5,16 * 5,16

53514033

00003636

12.875,00

ΑΚ9

ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ

27

5,16 * 5,16

53607706

07/7137

16.000,00

ΑΚ10

ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ

27

5,16 * 5,16

53607705

2013/0289

12.875,00

ΑΚ11

ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΙΣΚΟΣ

27

5,16 * 5,16

53610511

2013-0572

12.875,00

ΑΚ12

ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΙΣΚΟΣ

27

5,16 * 5,16

53607707

ΔΝΚ0602

12.875,00

ΑΚ13

ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΟΛΠΙΣΚΟΣ

27

5,16 * 5,16

53607704

FA156545-08

16.000,00

ΑΚ14

ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΙΣΚΟΣ

27

5,16 * 5,16

53610459

00003550

12.875,00

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα από 9:00 έως 09:30 πμ. ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων.

Οι ενδιαφερόμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά, με ποινή αποκλεισμού:

Α) Παράβολο συμμετοχής ύψους 50,00 € από το ταμείο του Δήμου Χανίων .

Β)Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για τον διαγωνισμό ύψους 10 % του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας (από νόμιμα λειτουργούν στην επικράτεια πιστωτικό ίδρυμα) για κάθε αναψυκτήριο στο οποίο θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Γ)Υπεύθυνη δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος , όπου θα αναγράφονται αναλυτικά τα αναψυκτήρια στα οποία επιθυμεί να δώσει προσφορά(υπόδειγμα στο παράρτημα 1).΄

Δ) Για τον εγγυητή : 1.Φωτοαντίγραφο ταυτότητας 2. Δημοτική και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού.

Τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής ανάλογα με τη νομική μορφή του συμμετέχοντα ορίζονται στη διακήρυξη άρθρο 6.

Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στο Δημαρχείο Χανίων, Οικονομική Υπηρεσία, Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες. Ολόκληρη η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

  

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ 2017
Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής όρων
Υπεύθυνη Δήλωση για τις θέσεις
Υπεύθυνη Δήλωση εγγυητή
ΧΑΡΤΕΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ