Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

10/5/2017, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια Σωλήνων Ύδρευσης - Αποχέτευσης & Εξαρτημάτων τους και Προμήθεια Καλυμμάτων Φρεατίων και Σχαρών από Ελατοχυτοσίδηρο»

10.05.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 09:47

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την: «Προμήθεια Σωλήνων Ύδρευσης - Αποχέτευσης & Εξαρτημάτων τους και Προμήθεια Καλυμμάτων Φρεατίων και Σχαρών από Ελατοχυτοσίδηρο» για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με σφραγισμένες προσφορές και υποδιαιρείται σε δύο ομάδες: ΟΜΑΔΑΣ 1η: ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ συνολικού Προϋπολογισμού: 80.800,80€ χωρίς ΦΠΑ, ΟΜΑΔΑ 2η : ΚΑΛΥΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΑΡΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ συνολικού Προϋπολογισμού: 24.691,00€ χωρίς ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ 1η: ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ - Τμήματα 1ης ΟΜΑΔΑΣ:

Α. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Κ.Α.Ε. 8112-04 Προϋπολογισμού 35.253,00€ χωρίς ΦΠΑ

C.P.V. 44163130-0 m. 3540 αξία 21.282,00€

44163230-1 TEM.230 αξία 12.667,00€

44167000-8 TEM. 10 αξία 1.304,00€

Β. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - Κ.Α.Ε. 8112-05 Προϋπολογισμού 45.547,80€ χωρίς ΦΠΑ C.P.V. 44161200-8 m. 1638 αξία 45.547,80€

ΟΜΑΔΑ 2η: ΚΑΛΥΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΑΡΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ - Κ.Α.Ε. 8112-06 Προϋπολογισμού 24.691,00€ χωρίς ΦΠΑ

C.P.V. 44423750-3 TEM. 420 αξία 20.581,00€

C.P.V. 44316300-1 TEM. 44 αξία 4.110,00€

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού της κάθε ομάδας (Α,Β) που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας, για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσας διακήρυξης. Οι οικονομικοί φορείς δύναται να συμμετέχουν σε όποια ομάδα του διαγωνισμού επιθυμούν αλλά για το σύνολο της, ή και στις δύο ομάδες του διαγωνισμού.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2%, που ανέρχεται ως εξής: ΟΜΑΔΑ Α) ποσό 1.616,00€ και ΟΜΑΔΑ Β) ποσό 494,00€,

Για το σύνολο της προμήθειας (Α,Β) ανέρχεται σε 2.110,00€. Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

1) Την ημερομηνία έκδοσης.

2) Τον εκδότη.

3) Τη Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων προς την οποία θα απευθύνεται.

4) Τον αριθμό της εγγύησης.

5) Το ποσοστό που καλύπτει η εγγύηση.

6) Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

7) Το τίτλο του έργου και την ημερομηνία του διαγωνισμού.

8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως.

9) Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεσή της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.

10) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτόσημου.

11) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς δηλ. θα έχει ισχύ για 150 ημέρες.

12) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της, ύστερα από απλό έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι για έξι (6) μήνες, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΧ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ στη οδό Μεγίστης Λαύρας 15, στις Μουρνιές του Δ.Δ. Ελ. Βενιζέλου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στο ΦΕΚ: 03/05/2017

Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στον τύπο: 08/05/2017

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ και site ΔΕΥΑΧ: 08/05/2017

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 10/05/2017

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 11/05/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 02/06/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 08/06/2017 ημέρα Πέμπτη, ώρα : 10:00 π.μ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, (για Τεχνική Προσφορά κ. Χρυσαυγή Παπαδογιάννη Τηλέφωνο 28210-36266). Email mailto:papadogianni@deyach.gr και για λοιπά Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Σταύρος Μαυρογένης, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, e-mail mavrogen@deyach.gr). Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyach.gr. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 όπως προστέθηκε με τον Ν.3801/2009 άρθρο 46.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

Αντώνης Σχετάκης