Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

30/10/2017, Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ» για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων

30.10.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 12:20

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ» για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α Χανίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον το προσφερόμενο προϊόν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, προϋπολογισμού 103.000,00€ πλέον ΦΠΑ για διάστημα δώδεκα μηνών που μπορεί να αυξομειωθεί κατά τρείς μήνες ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΧ,-Κ.Α.Ε. 6264-91, CPV 33711110-1, NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Για το ανεκτέλεστο τμήμα της προμήθειας θα υπάρξει πίστωση το έτος 2018. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα τεύχη της παρούσας διακήρυξης.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2%, που ανέρχεται στο ποσό 2.060,00€ άρθρο 2.2.2.1. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει ανάλογα με τον φορέα έκδοσής της, όσα στο άρθρο 2.1.5 της διακήρυξης αναφέρονται.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ στη οδό Μεγίστης Λαύρας 15, στις Μουρνιές του Δ.Δ. Ελ. Βενιζέλου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ στο ΚΗΜΔΗΣ: 27/10/2017

Ημερομηνία αποστολής Δημοσίευσης στον τύπο στον ιστότοπο της ΔΕΥΑΧ και Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 30/10/2017

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 01/11/2017

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 02/11/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22/11/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 28/11/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, (για Τεχνική Προσφορά κ. Χριστίνα Κοτσιφάκη, Τηλέφωνο 28210-45268, email kotsifaki@yahoo.com) και για λοιπά, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Σταύρος Μαυρογένης, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, e-mail mavrogen@deyach.gr). Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyach.gr. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 όπως προστέθηκε με τον Ν.3801/2009 άρθρο 46.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ

Αντώνιος Σχετάκης