Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

10042017, Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ αυτοκινήτων», για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ

10.04.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 15:13

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την:

1. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ τεσσάρων (4) επιβατικών αυτοκινήτων με καύσιμο βενζίνης», για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Χανίων, CPV 34110000-1 , ως Τεχνικές Προδιαγραφές Α και Β Προμήθειας,

2. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ενός (1) αυτοκινήτου καινούργιου κλειστού τύπου με διαχωριστικό με καύσιμο diesel» για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Χανίων, CPV 34115000-6, ως Τεχνικές Προδιαγραφές Γ Προμήθειας

3. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ δύο (2) αυτοκινήτων τύπου κλούβας με καύσιμο diesel θα καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΧ» για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Χανίων, CPV 34136200-1, ως Τεχνικές Προδιαγραφές Δ Προμήθειας για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α Χανίων. NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434.

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού του κάθε Τμήματος (Α,Β,Γ) που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΤΜΗΜΑ 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ τεσσάρων (4) επιβατικών αυτοκινήτων με καύσιμο βενζίνης», εκτιμώμενης αξίας 56.000,00 € πλέον ΦΠΑ 13.440,00 € ως Τεχνικές Προδιαγραφές Α και Β Προμήθειας Κ.Α.Ε. 8214-12

ΤΜΗΜΑ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ενός (1) αυτοκινήτου καινούργιου κλειστού τύπου με διαχωριστικό με καύσιμο diesel», εκτιμώμενης αξίας 15.000,00€ πλέον ΦΠΑ 3.600,00€ ως Τεχνικές Προδιαγραφές Γ Προμήθειας Κ.Α.Ε. 8214-11

ΤΜΗΜΑ 3: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ δύο (2) αυτοκινήτων τύπου κλούβας με καύσιμο diesel θα καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΧ», εκτιμώμενης αξίας 40.000,00€ πλέον ΦΠΑ 9.600,00€ ως Τεχνικές Προδιαγραφές Δ Προμήθειας Κ.Α.Ε. 8214-17.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσας διακήρυξης. Οι οικονομικοί φορείς δύναται να συμμετέχουν σε όποιο τμήμα του διαγωνισμού επιθυμούν αλλά για το σύνολο του, ή και στα τρία τμήματα του διαγωνισμού.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2%, που ανέρχεται ως εξής:

TMHMA Α: ποσό 1.120,00€

TMHMA Β: ποσό 300,00€

TMHMA Γ: ποσό 800,00€.

Για το σύνολο των τμημάτων ποσό «2.220,00€ ».

Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

1) Την ημερομηνία έκδοσης.

2) Τον εκδότη.

3) Τη Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων προς την οποία θα απευθύνεται.

4) Τον αριθμό της εγγύησης.

5) Το ποσοστό που καλύπτει η εγγύηση.

6) Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

7) Το τίτλο του έργου και την ημερομηνία του διαγωνισμού.

8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως.

9) Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεσή της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.

10) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτόσημου.

11) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς δηλ. θα έχει ισχύ για 150 ημέρες.

12) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της, ύστερα από απλό έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι για πέντε (5) μήνες, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΧ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ στη οδό Μεγίστης Λαύρας 15, στις Μουρνιές του Δ.Δ. Ελ.Βενιζέλου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στο ΦΕΚ:05/04/2017.

Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στον τύπο: 10/04/2017.

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ και site ΔΕΥΑΧ: 10/04/2017.

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 12/04/2017.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 13/04/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05/05/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12/05/2017 ημέρα Παρασκευή, ώρα 10:00 π.μ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων στο Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Σταύρος Μαυρογένης, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, e-mail mavrogen@deyach.gr). Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyach.gr). Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 και ν.3801/2009 άρθρο 46.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

Αντώνης Σχετάκης