Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

04/04/2017, Προμήθεια χαρτών της Παλιάς Πόλης των Χανίων

04.04.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 12:07

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.grΧανιά 04 / 04 / 2017


Α.Π.: 17099

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

 

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια χαρτών της Παλιάς Πόλης των Χανίων

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 • Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

 • Την υπ’ αριθμό 508850/28-04-2015 Σύμφωνη Γνώμη του Ε.Ο.Τ. για την εκτύπωση χαρτών

 • Την υπ’ αριθμό 983/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, που εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου Χανίων για το 2017

 • Την υπ’ αριθμό 15137/11-01-2017 Σύμφωνη Γνώμη του Ε.Ο.Τ. για το πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου Χανίων

 • Την υπ’ αριθμό 181/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, που ψηφίζει πίστωση ποσό 5.580,00€ στον Κ.Α. 00-6431.005 (ΑΔΑΜ:17REQ005993644)

 • Την υπ’ αριθμό 6607/09-02-2017 Εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 • Τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 • Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την προμήθεια χαρτών της Παλιάς Πόλης των Χανίων, προϋπολογισμού 5.580,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Χανίων στα πλαίσια της κάλυψης των αναγκών του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της πόλης μας, διανέμει δωρεάν χάρτη της Παλιάς Πόλης, στα πλαίσια της τουριστικής ενημέρωσης και του εγκεκριμένου προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου. Η ανάθεση αφορά στην προμήθεια 150.000 (τεμάχια) τουριστικούς χάρτες της Παλιάς Πόλης των Χανίων που θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

 

 1. Διαστάσεις 40 Χ 29 cm (δεν απαιτείται να διπλωθούν)

 2. Χαρτί velvet ευρωπαϊκό 100gr/m

 3. Εκτύπωση offset 4χρωμία (εμπρός – πίσω)

 

Ο χρόνος παράδοσης των χαρτών ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την ανάθεση στον ανάδοχο. Η παράδοση θα γίνει σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία και τυχόν έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους έως και την Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 στις 14.00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για την “Προμήθεια χαρτών της Παλιάς Πόλης των Χανίων”

Υπόψη κας Γουμενάκη Δέσποινας

Η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμόρφωσή του προσφέροντα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Υπηρεσία.

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

3. Φορολογική ενημερότητα

4. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

5. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπισης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

 

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ