Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

28/11/2017, Πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα από την Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Χανίων για κατάθεση προσφοράς για την εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 8 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ 1 ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΑΜΕΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18»

28.11.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 14:53

Οι προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 06/12/2017 ώρα 10.30 π.μ. στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής οδός Κριάρη 40, 1ος όροφος.

Οι προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α) η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής,

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,

γ) ο τίτλος της σύμβασης,

δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής),

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Μέσα στο φάκελο μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα υπάρχει ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2017-18 ΑΔΑ