Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

19/7/2017, Προκήρυξη Ειδικού Συνεργάτη

19.07.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 09:57

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2007

2.Τις διατάξεις των άρθρων 163 και 11-17 του ν. 3584/2007

3.Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010

4.Το άρθρο πρώτο, υποπαρ. ΣΤ1.1.2. του Ν.4093/2012 (φεκ 222/Α/12-11-2012) Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.

5. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2017 του Δήμου Χανίων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας ενός μετακλητού Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου.

6. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Χανίων (ΦΕΚ 2812,τεύχος Β, 12-12-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ο οποίος θα απασχολείται ως σύμβουλος του Δημάρχου σε εξειδικευμένα επιστημονικά θέματα για τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τις βέλτιστες πρακτικές οργάνωσης και διοίκησης του Δήμου καθώς και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, επιστημονικά πεδία απαραίτητα για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου και τον εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών του.

 

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

1) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ (άρθρα 11-17 του ν. 3584/07).

2) Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής σχολών στον τομέα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

3) Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης.

4). Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας ( καλή Β2 ) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ειδικό Παράρτημα Α2 του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 25-2-2016, για την απόδειξη της γλωσσομάθειας.

 

Έργο του Ειδικού Συνεργάτη θα είναι να παρέχει συμβουλές και να διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά στον τομέα της ειδικότητάς του. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις επιτροπές (Οικονομική, Εκτελεστική κ.λπ.) του Δήμου ανάλογα με τις αρμοδιότητές του.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να υποβάλλουν:

α) Αίτηση.

β) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

γ) Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας.

δ) Τίτλους Σπουδών σε πρωτότυπο ή αντίγραφο.

ε) Η εμπειρία /ειδίκευση πρέπει να τεκμηριώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου , κατά το αρθ. 8 του ν.1599/1986 ,στην οποία να δηλώνονται συγκεκριμένα στοιχεία της ειδίκευσης του και να αποδεικνύονται με επισυναπτόμενα έγγραφα (βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ,δημοσιεύσεις κ.λ.π).

 

Οι αιτήσεις με τα παραπάνω επισυναπτόμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται από 20-07-2017 έως 24-07-2017, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Γραφείο προσωπικού, στη διεύθυνση Κριάρη 40, Μέγαρο Πάνθεον, Χανιά, 1ος όροφος, τηλ. Επικοινωνίας: 2821341670 ), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χανίων, Κυδωνιάς 29, Τ.Κ. 73135 – Χανιά, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ