Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

27/09/2017, Προμήθεια υλικών συντήρησης κάδων του Δήμου Χανίων

27.09.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 14:15

 

Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
  2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 τεύχος Α' « Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ), όπως ισχύει σήμερα.
  4. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτος 2017, που προβλέπει πίστωση 14.074,00€ στον κωδικό δαπανών Κ.Α. 20-6673.002 .
  5. Την υπ' αριθμό Α-1300/2017 Π.Α.Υ.
  6. Την υπ’ αριθμό 605/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει τη σχετική πίστωση για την κάλυψή της.
  7. Την υπ’ αριθμό 52275/2017 Εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας.
  8. Την υπ’ αριθμό 100/27-03-2017 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
  9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

 Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της προμήθειας υλικών συντήρησης κάδων του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 14.074,00€,  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Αναλυτική Ανακοίνωση