Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

28/6/2017, Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ TONER»

28.06.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 11:14

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ TONER», προϋπολογισμός 43.082,42 ευρώ με το Φ.Π.Α.  

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΜΕΛΑΝΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΝΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ TONER» ΑΔΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΝΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ TONER» ΑΔΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΥΔ