Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017 | 28/06/2017 11:06

28/6/2017, Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου προμήθειας "ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α3 & Α4"

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμίθειας ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α3 & Α4, προϋπολογισμού 56.174,48 ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΑΔΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ-ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α3-Α4 ΑΔΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΥΔ