Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

10/07/2017, Διακήρυξη για την κατασκευή του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΚΟΙΠ"

10.07.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 22:31

O ΔΟΚΟΙΠΠ διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΚΟΙΠΠ » ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, προϋπολογισμού 77.500,00 ευρώ (με ΦΠΑ), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (σχετική η με αρ. 3/2017 μελέτη της Δ.Τ.Υ. Δήμου Χανίων).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία οικοδομικών με προϋπολογισμό 34.572,01 ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα) και κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπολογισμό 27.513,57 ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα).

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, και το TEΥΔ που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους καθώς και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης  είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (www.chania.gr).

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Πρότυπο Τεύχος Διακηρύξεων Ανοικτής Διαδικασίας για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή της ΕΑΑΔΗΣΥ.  

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 03/08/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων (οδός Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά).  

Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν. 4412/16.

Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων  που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.,  εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ή είναι εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (αρ. 59 του Ν.4278/2014, άρθρα 105 και 106 του ΚΔΕ), και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι οικονομικοί φορείς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν  υπό τους όρους των άρθρων 19 και 76 του Ν.4412/2016

Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, ύψους χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ  (1.250,00 €), και πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον μέχρι 5-3-18 και θα απευθύνονται στο ΔΟΚΟΙΠΠ.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

Χρηματοδότηση:  Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους του ΔΟΚΟΙΠΠ (Κ.Α. 15-7331.003). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΚΟΙΠΠ.

Λοιπές πληροφορίες: Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 28213-41725, FAX επικοινωνίας 28213-41716, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Αργυρή Μαρινάκη.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

Περίληψη

Διακήρυξη

Προϋπολογισμός

Τεχνική Έκθεση

Τιμολόγιο

Ε.Σ.Υ.

Τ.Ε.Υ.Δ.

ΣΧΕΔΙΑ Α & Δ ΚΑΠΗ

Α1 Κάτοψη Ισογείου - Αποτύπωση

Α2 Τομές Αποτύπωση

Α3 Όψεις - Αποτύπωση

Α4 Κάτοψη Ισογείου - Πρόταση

Α5 Τομές - Πρόταση

Α6 Όψεις - Πρόταση

Π1 - Πυροπροστασία κάτοψη ισογείου - Πρόταση

ΚΑΠΗ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ

Α1 Κατόψεις - Αποτύπωση

Α2 Τομές - Αποτύπωση

Α3 Όψεις - Αποτύπωση

Α4 Τομές - Πρόταση

Α5 Τομές - Πρόταση

Α6 Όψεις - Πρόταση

Π1 Πυροπροστασία κατόψεις - Πρόταση

Για να λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ, επιλέξτε τον αριθμό διακήρυξης 17/2017 και συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία.