Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

22/06/2017, Συνοπτικός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την μελέτη «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΑ»

22.06.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 11:49

O Δήμος Χανίων, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την μελέτη «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΑ», εκτιμώμενης αξίας 37.905,20 € (με  ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147).

Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών :

μελέτη κατηγορίας 16 Μελέτες Τοπογραφίας με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ) : 30.568,71 €

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, και το TEΥΔ που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους καθώς και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (www.chania.gr)  

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6/07/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων (οδός Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά).  

Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελετητών που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α τάξη και άνω για μελέτες κατηγορίας 16 Μελέτες Τοπογραφίας.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης

Οι οικονομικοί φορείς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν  υπό τους όρους των άρθρων 19 και 76 του Ν.4412/2016

Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1α) του ν. 4412/2016 (Α 147).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

Χρηματοδότηση:  Το έργο χρηματοδοτείται από  Ι.Π. (Άρθρο 27). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων.

Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 28213-41734, FAX επικοινωνίας 28213-41716, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μαρία Μαρινάκη.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

Διακήρυξη

Τεχνική Έκθεση

Τ.Ε.Υ.Δ.

Για να λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ, επιλέξτε τον αριθμό διακήρυξης 11/2017 και συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία.