Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

14/12/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΜΠΑΝΙΟΥ

14.12.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 10:12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       ΑΔΑ : Ψ740ΩΗ5-8Γ1
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                    Χανιά: 13/12/2018
Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73135                                              Αρ. Πρωτ.: 58949
Τηλ: 2821341756 Fax: 2821341763
www.chania.gr

 

                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

Προκηρύσσει

 

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον:

 Έκταση:

1) κτίσμα 1 συνολικής δομημένης επιφάνειας 18,51τμ. με δύο ημιυπαίθριους χώρους 7,30τμ.

2) Aύλειος χώρος : περίπου 43 τμ.

σύμφωνα με το σκαρίφημα.

ΔΕ: Ακρωτηρίου

Δήμος: Χανίων

Οδός: εντός άλσους Καμπανίου

Όρια: Εντός του Δήμου Χανίων

Είδος: κατάστημα για επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος)

 

Ως ελάχιστο ποσό πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε ευρώ (125,00€) για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 08 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ. στο ∆ηµαρχείο Χανίων (αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου), οδός Κυδωνίας 29, Χανιά ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής του Δήμου Χανίων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (τα οποία οφείλουν να εκπροσωπούνται νόμιμα). Η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της διακήρυξης.

Οι συμμετέχοντες πρέπει vα καταθέσoυv στηv επιτρoπή εγγυητική επιστoλή συμμετοχής αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ποσοστού 10% επί του ελάχιστου ετησίου μισθώματος δηλ. ποσού 150,00€ και vα έχoυv αξιόχρεo εγγυητή, o oπoίoς θα υπογράψει μαζί με τov συμμετέχοντα-πλειοδότη τα πρακτικά της δημoπρασίας.  Επίσης, οι συμμετέχοντες καταθέτουν φάκελο δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική αριθμ. 58943/13-12-2018 αναλυτική διακήρυξη .

Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στο Δημαρχείο Χανίων, Οικονομική Υπηρεσία, Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες. Ολόκληρη η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (http://www.chania.gr) .

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ