Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

09/07/2018, Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για « Υπηρεσίες Κτηνιάτρου για τις ανάγκες του Δημοτικού Κτηνιατρείου»

09.07.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 09:10

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  • Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
  • Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
  • Την Α-445/16-01-2018 Π.Α.Υ ύψους 15.444,00 €
  • Την υπ’ αριθμ.53/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει την πίστωση ποσού 15.444,00 € στον Κ.Α. 70-6117.006 για  «Αμοιβή Υπηρεσιών Κτηνιάτρου» 
  • Την υπ’ αριθμ. 2274/16-01-2018 εισήγηση της Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
  • Tις υπ'αριθ. 3556/23-1-18, 6579/9-2-18 και  23028/17-05-18 προσκλήσεις προς τους οικονομικούς φορείς για κατάθεση προσφορών, οι οποίες απέβησαν άγονες
  • Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

      Να υποβάλετε προσφορά για την «Απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών  Κτηνιάτρου  για τις ανάγκες του Δημοτικού Κτηνιατρείου, προϋπολογισμού 15.444,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24 %, για 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες  προδιαγραφές της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Αναλυτική πρόσκληση

Τεχνικές Προδιαγραφές