Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

31/05/2018, Προμήθεια Η/Υ, Περιφερειακών και Δικτυακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων

31.05.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 02:05

Αναλυτική Διακήρυξη με Παραρτήματα

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΤΕΥΔ