Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018 | 13/06/2018 11:06

18/06/2018, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ DESKTOP PUBLISHING (ΓΙΑ NEWSLETTER & ΕΝΤΥΠΑ) ΚΑΙ ΚΟΜΒΟΥ ERMIS –F (ΠΕ 2.6.2, ΠΕ6.6.3 )

Πρόσκληση

Ορθή επανάληψη Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προυπολογισμός

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς