Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

09/10/2018,ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:" ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ"

09.10.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 02:10

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(ΆΡΘΡΟΥ 117 Ν.4412/2016, Συνοπτικός Διαγωνισμός) 1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Χανίων / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων

Ταχ. Δ/νση: Γρηγορίου Ε΄ 50, Τ.Κ. 73135 Χανιά , Ελλάδα

Κωδικός NUTS: EL434 (Χανιά)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: etatsiou@chania.gr

Δ/νση στο διαδίκτυο: www.chania.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες: Ευανθία Τάτσιου (τηλ. 28213-41732, , φαξ: 28210-41716)

 1. Επικοινωνία:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Δήμου Χανίων www.chania.gr (Προκηρύξεις).

 1. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί: Οικονομική Επιτροπή Δήμου Χανίων & Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Χανίων /Διοίκηση Δήμου.

 2. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.

 3. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45112730-1

 4. Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ

 5. Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL434 (Χανιά)

 6. Τίτλος έργου: " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ"

 7. Σύντομη Περιγραφή

Το φυσικό αντικείμενο του έργου βελτίωση και κατασκευή πεζοδρομίων εντός της Δ.Ε. Ακρωτηρίου.

 1. Εκτιμώμενη συνολική αξία: 59.677,42 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (74.000,00 ευρώ με 24% Φ.Π.Α.)

 2. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

 3. Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

 4. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών i που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.ii,

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθρο 22 της διακήρυξης.

Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π για έργα κατηγορίας Α1 και άνω στην κατηγορία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ». Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016.

 1. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία (Συνοπτικός Διαγωνισμός) των άρθρων 117 & 327 του ν. 4412/2016.

 2. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

Προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ), άρθρο 95 παρ. 2.α του Ν.4412/2016 σε

συνδυασμό με το άρθρο 126 του Ν4412/2016.

 1. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 23/10/2018, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π. μ.

 2. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται την ημέρα του Διαγωνισμού στην Επιτροπή Διαγωνισμού.

 3. Χρόνος ισχύος προσφορών:

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι(6) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 1. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: Συγκαλείτε η Επιτροπή Διαγωνισμού σε Δημόσια Συνεδρίαση .

 2. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984( Α΄188).

 3. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται απο Ι.Π. του Δήμου Χανίων με Κ.Α. 30-7324-006. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

 4. Διαδικασίες ένστανσης: Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης του Έργου.

 5. Άλλες πληροφορίες:

Εγγύηση Συμμετοχής: Δεν απαιτείται

 

 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔHMOY ΧΑΝΙΩΝ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ

Για να λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ, επιλέξτε τον αριθμό διακήρυξης 23/2018 και συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία.i Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ.

ii Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016.

 

 

 

 

Αρχεία

 1. ΤΕΥΔ
 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
 3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 6. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 7. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 8. ΕΣΥ