Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

20/09/2018, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ “ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ”

20.09.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 12:09

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την υπηρεσία «ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ & ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 24.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στη συνημμένη Τεχνική της Έκθεση (Τεχνικές προδιαγραφές) και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

 

Προσφορά μπορούν να καταθέσουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών το οποίο τηρείται στην Διεύθυνση Τομέων Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (www1.gsis.gr/ektimites/fysika)

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έως και τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29 Τ.Κ 73135, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω :

Προς: Γραφείο Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων

Προσφορά για την Υπηρεσία “ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ & ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ”

Υπόψη κας Συγγελάκη Μαρίας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ