Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

29/11/2018,Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο “ Πρόληψη αντιμετώπισης ζημιών – καταστροφών από θεομηνίες”.

29.11.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 01:11

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο “ Πρόληψη αντιμετώπισης ζημιών – καταστροφών από θεομηνίες”.

 

Σχετ.: Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ( Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016»

 O Δήμος Χανίων, προτίθεται να προβεί στη Διακήρυξη Ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου Πρόληψη αντιμετώπισης ζημιών – καταστροφών από θεομηνίες” , (αρ. Μελέτης 61/2018 της Διευθ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Χανίων) εκτιμώμενης αξίας 250.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) με δικαίωμα συμμετοχής εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. στην Α2η τάξη και άνω για έργα κατηγορία «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» (προϋπολογισμός 201.517,35 € χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

 Το έργο αφορά συντήρηση υφιστάμενων οδών Δ.Ε. βαρυπέτρου και Νέας Κυδωνίας και αποκατάσταση των φθορών των οδοστρωμάτων τους, με αποξήλωση του παλαιού ασφαλτικού τάπητα και η ανακατασκευή τους. Συνοπτικά θα γίνει απόξεση του παλαιού οδοστρώματος, με χρήση αποξεστικού μηχανήματός (φρέζας), και κατασκευή νέας ασφαλτικής στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ , προσαρμογές των υφιστάμενων φρεατίων στη νέα στάθμη.

 Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2 της σχετικής.

Αρχεία

  1. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ