Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

14/06/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

14.06.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 03:06

                                                                                                      ΑΔΑ : Ω0ΗΕΩΗ5-599
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                         Χανιά: 14/ 06/2018
Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73135                                                       Αρ. Πρωτ.: 27467
Τηλ: 2821341756 εσωτ.2 Fax: 2821341763
www.chania.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

                        ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 

                                                                Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

Προκηρυσσει

 Φανερή , πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την εκποίηση κατεστραμμένων μεταλλικών και πλαστικών κάδων, καθώς και λοιπού μεταλλικού υλικού του Δήμου Χανίων:

 

Α/Α

 

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΒΑΡΟΣ

ΣΕ ΚΙΛΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ / ΠΡΟ ΦΠΑ

1

Μεταλλικοί κάδοι 1100lt (βάρους 80kg έκαστος)

1000 τεμ.

80.000kg περίπου.

 

0,12€

2

Πλαστικοί κάδοι 1100lt (βάρους 50kg έκαστος)

70 τεμ.

3.500kg περίπου

 

0,12€

3

Πλαστικοί κάδοι 360lt (βάρους 15kg έκαστος)

30 τεμ.

450kg περίπου

 

0,12€

4.

Γωνιακός τροχός STARMAX

1 τεμ.

4kg

0,12€

5.

Αλυσοπρίονο HUSQVARNA 136

1 τεμ

6kg.

 

0,12€

6

Χλοοκοπτική μηχανή VIKING HB-6

1 τεμ.

25kg

 

0,12€

7.

Χλοοκοπτική μηχανή

HUSQVARNA 152 SVB

1 τεμ.

26kg

 

0,12€

8.

Χλοοκοπτική μηχανή PLEO MAC 190

1 τεμ.

26kg

 

0,12€

9.

Χλοοκοπτική μηχανή EFCO

1 τεμ.

24kg

 

0,12€

10.

Χλοοκοπτική μηχανή

CASTEL GARDEN No10

1 τεμ.

25kg

 

0,12€

11.

Χορτοκοπτικό HUSQVARNA 335

1 τεμ.

8kg

 

0,12€

12.

Κονταροπρίονο STIHL Compi-85

1τεμ.

8kg

 

0,12€

 

Ως ελάχιστο ποσό πρώτης προσφοράς των εκποιούμενων ορίζεται το ποσό των Δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (12.514,35€)

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 29/06/2018 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 12.00 π.μ. έως 12.30 π.μ. στο ∆ηµαρχείο Χανίων (αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου), οδός Κυδωνίας 29, Χανιά ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής του Δήμου Χανίων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (τα οποία οφείλουν να εκπροσωπούνται νόμιμα).

Η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της διακήρυξης.

Οι συμμετέχοντες πρέπει vα καταθέσoυv στηv επιτρoπή εγγυητική επιστoλή συμμετοχής αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ποσοστού 10% επί του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς και vα έχoυv αξιόχρεo εγγυητή, o oπoίoς θα υπoγράψει μαζί με τov συμμετέχοντα-πλειοδότη τα πρακτικά της δημoπρασίας.  Επίσης, οι συμμετέχοντες καταθέτουν φάκελο δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική αριθμ. 27465/2018 αναλυτική διακήρυξη .

Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στο Δημαρχείο Χανίων, Οικονομική Υπηρεσία, Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες. Ολόκληρη η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

                                                              Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ