Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

17/05/2018,Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ”

17.05.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 01:05

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ”

 

Σχετ.: Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ( Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016»

 

O Δήμος Χανίων, προτίθεται να προβεί στη Διακήρυξη Ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ » (αρ. Μελέτης 23/2018 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Χανίων) εκτιμώμενης αξίας 1.130.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) με δικαίωμα συμμετοχής εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. στην 2η τάξη και άνω ή δυο 1ης τάξης (αναβαθμισμένη κοινοπραξία) για κατηγορία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ» (προϋπολογισμός εργασιών με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα 911.290.32 €).

Το έργο αφορά στην ανακατασκευή πεζοδρομίων οδών παλαιού σχεδίου πόλης και συγκεκριμένα την δια πλάτυνση των πεζοδρομίων, αντικατάσταση των πλακών με κυβόπλακες .Κατασκευή νέων κρασπεδορείθρων, τοποθέτηση φωτιστικών ιστών στις οδούς Πλαστήρα και Χαρ.Τρικούπη. Φύτευση δέντρων και ανακατασκευή οδοστρώματος στην οδό Χαρ.Τρικούπη.

Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

Παρακαλείται το Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών & Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, όπως δημοσιεύσει το παρόν στον ιστότοπό του, σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2 της σχετικής.

Αρχεία

  1. dimosiopoiisi_yp_metaforon_pezodromia