Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

26/09/2018,Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ-ΠΑΡΚΩΝ”

26.09.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 01:09

Σχετ.: Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ( Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016»

O Δήμος Χανίων, προτίθεται να προβεί στη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ-ΠΑΡΚΩΝ, (αρ. Μελέτης 40/2018 της Διευθ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Χανίων) εκτιμώμενης αξίας74.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) με δικαίωμα συμμετοχής εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. στην Α1 και άνω για κατηγορία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ»

Το έργο αφορά σε επισκευαστικές και διορθωτικές παρεμβάσεις που απαιτούν κατά κύριο λόγο οι κοινόχρηστοι χώροι -πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές, λόγω κυρίως βανδαλισμών αλλά και φθορών που μπορεί να προκληθούν απο την χρόνια ή κακή χρήση.

Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

Παρακαλείται το Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών & Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, όπως δημοσιεύσει το παρόν στον ιστότοπό του, σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2 της σχετικής.

Αρχεία

  1. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ