Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

18/07/2018, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

18.07.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 09:07

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και συγκεκριμένα για την προμήθεια τροφών για αδέσποτα ζώα συντροφιάς (ενήλικα σκυλιά και κουτάβια), συνολικού προϋπολογισμού 9.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων στη συνημμένη Τεχνική της Έκθεση (Έκθεση – Προϋπολογισμός – Συγγραφή Υποχρεώσεων), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

 

Προσφορά μπορούν να καταθέσουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία άδεια πώλησης/διάθεσης τροφών για ζώα συντροφιάς, έως και τη Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε όποια από τις ομάδες θέλουν ή και σε όλες τις ομάδες, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

 

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ”

 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή (με την προυπόθεση ότι πληρούνται οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί), σύμφωνα με το Ν.4412/2016

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ