Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

12/11/2018, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

12.11.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 08:11

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την προμήθεια ειδών διαβίωσης & περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, και συγκεκριμένα ταϊστρών, ποτιστρών και κλουβιών νοσηλείας, συνολικού προϋπολογισμού 2.047,24€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων στη συνημμένη Τεχνική της Έκθεση (Έκθεση- Τεχνικές Προδιαγραφές – Προϋπολογισμός – Συγγραφή Υποχρεώσεων), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

 

Προσφορά μπορούν να καταθέσουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία άδεια πώλησης/διάθεσης των προϊόντων που περιγράφονται παραπάνω σε όποια από τις ομάδες θέλουν ή και σε όλες τις ομάδες, υποχρεωτικά για όλα τα είδη της κάθε ομάδας.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους έως και τη Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για την “Προμήθεια ειδών διαβίωσης & περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ