Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

19/11/2018, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

19.11.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 11:11

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών οδοφωτισμού (4200 τεμάχια λαπτήρες) για τις ανάγκες συντήρησης και εκσυγχρονισμού των φωτιστικών σωμάτων του δημοτικού οδοφωτισμού της Δημοτικής Ενότητας Κεραμείων, συνολικού προϋπολογισμού 21.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων στην τεχνική της περιγραφή.


Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα πρέπει να συνοδεύετε με ένα δείγμα του προϊόντος.

 

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι εκείνο της χαμηλότερης προσφερόμενης τιμής, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί.

 

Παρακαλούμε, οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έως και την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών

Προσφορά για “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ”

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ