Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

14/12/2018, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (ΤΡΟΦΗ) ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

14.12.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 09:12

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και συγκεκριμένα για την προμήθεια τροφής για αδέσποτα ζώα συντροφιάς (κροκέτες για ενήλικους σκύλους και κουτάβια) που διαβιούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χανίων, συνολικού προϋπολογισμού 5.649,28€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων στη συνημμένη Τεχνική της Έκθεση (Έκθεση – Προϋπολογισμός – Συγγραφή Υποχρεώσεων), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

 

Προσφορά μπορούν να καταθέσουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία άδεια πώλησης/διάθεσης τροφών για ζώα συντροφιάς, η οποία πρέπει να κατατεθεί μαζί με την προσφορά, σε όποια από τις ομάδες θέλουν ή και σε όλες τις ομάδες.

Τα είδη και οι αντίστοιχες ποσότητες των προϊόντων αναφέρονται αναλυτικά στον σχετικό προϋπολογισμό.

 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους συνοδευόμενη απο τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έως και τη Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ”

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ