Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

21/02/2018, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

21.02.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 02:02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Συγγελάκη Μαρία

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41760 -5, Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: g-promitheies@chania.gr


                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Χανιά 21 / 02 / 2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Α.Π.: 8584

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

                                                                                                                                                                                                              ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

 

 

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ”

 

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 • Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

 • Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ 147/Α/08-08-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

 • Την υπ’ αριθμ. 128/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που εγκρίνει τη δαπάνη και τη σχετική υπ' αριθμ. Α-540/2018 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης και διαθέτει πίστωση ποσού 6.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30-6265.004 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Χανίων για την κάλυψη της δαπάνης της συντήρησης πυροσβεστήρων

 • Την υπ’ αριθμ. 5630/12-02-2018 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 • Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για εργασίες του ετήσιου, πενταετούς ή δεκαετούς ελέγχου των πυροσβεστήρων Ξηράς Κόνεως, Wet Chemical και Διοξειδίου του Άνθρακα, που βρίσκονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις και στα οχήματα του Δήμου Χανίων, προκειμένου να πιστοποιηθεί η καλή και ασφαλής λειτουργίας τους, αφού γίνουν οι παρακάτω απαραίτητες εργασίες ελέγχου σε όλους και αναγόμωση σε όσους από αυτούς απαιτείται, συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, ως εξής:

 

ΟΜΑΔΑ 1

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ (PA) ΚΑΙ WET CHEMICAL (WC)

1) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΟΥ, ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ Ή ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

 • Άνοιγμα πυροσβεστήρα

 • Αντικατάσταση ελαστικών μερών στεγανοποίησης (O-ring κλείστρου)

 • Αντικατάσταση περόνης κλείστρου

 • Αντικατάσταση ασφάλειας περόνης κλείστρου

 • Έλεγχος μανομέτρου

 • Έλεγχος κλείστρου και λίπανση κινουμένων μερών με ειδικό λιπαντικό για την άψογη λειτουργία του

 • Έλεγχος κατασβεστικού υλικού ως προς την κατάσταση και το βάρος του με το μηχάνημα αναγόμωσης

 • Πλήρωση με προωθητικό αέριο

 • Έλεγχος στεγανότητας

 • Τοποθέτηση δαχτυλιδιού μεταξύ κλείστρου και φιάλης με την επωνυμία της εταιρίας και το έτος επανελέγχου

 • Έλεγχος των ετικετών ώστε να αναγράφονται ευκρινώς οι οδηγίες χρήσης

 • Έλεγχος των φιαλών αν υπάρχουν εμφανή σημεία κακώσεων

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στο κόστος συντήρησης

 • Συμπλήρωση σκόνης ή αφρού αν απαιτηθεί

 • Τεστ υδραυλικής πίεσης όταν απαιτείται

 

2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ

 • Αναγόμωση, δηλαδή εκτός της συντήρησης θα γίνει επιπλέον αντικατάσταση του κατασβεστικού του υλικού

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2) ΕΩΣ 10 ΚΙΛΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΟΥ Ή ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

 • Ζύγισμα πυροσβεστήρα

 • Συμπλήρωση αερίου αν απαιτηθεί

 • Έλεγχος κλείστρου και λίπανση κινουμένων μερών με ειδικό λιπαντικό για την άψογη λειτουργία του

 • Αντικατάσταση περόνης κλείστρου

 • Αντικατάσταση ασφάλειας περόνης κλείστρου

 • Έλεγχος στεγανότητας

 • Τεστ υδραυλικής πίεσης όταν απαιτείται

 • Έλεγχος των ετικετών ώστε να αναγράφονται ευκρινώς οι οδηγίες χρήσης

 • Έλεγχος των φιαλών αν υπάρχουν εμφανή σημεία κακώσεων

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εργασία και τα ανταλλακτικά της ΟΜΑΔΑΣ 1 ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

 

ΟΜΑΔΑ 2

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2) ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΤΩΝ 10 ΚΙΛΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΟΥ Ή ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

 • Έλεγχος με sonic

 • Αποσύνδεση αν απαιτηθεί

 • Συμπλήρωση αερίου αν απαιτηθεί

 • Έλεγχος κλείστρου και λίπανση κινουμένων μερών με ειδικό λιπαντικό για την άψογη λειτουργία του

 • Έλεγχος στεγανότητας

 • Τεστ υδραυλικής πίεσης όταν απαιτείται

 • Έλεγχος των ετικετών ώστε να αναγράφονται ευκρινώς οι οδηγίες χρήσης

 • Έλεγχος των φιαλών αν υπάρχουν εμφανή σημεία κακώσεων

   

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εργασία και τα ανταλλακτικά της ΟΜΑΔΑΣ 2 ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

 

Όλοι οι παραπάνω έλεγχοι – συντηρήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (η με αριθμό 618/43/05 (Φ.Ε.Κ. 52Β/05) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218 Β/2005) Κοινή Απόφαση των ίδιων υπουργών).

 

Κατόπιν αυτών θα χορηγηθούν στο Δήμο Χανίων:

  • Πιστοποιητικά υλικών που χρησιμοποιήθηκαν κατά ΕΝ,

  • Σήμανση του πυροσβεστήρα κατά ΕΝ,

  • Παραλαβή και παράδοση των πυροσβεστήρων,

  • Υπεύθυνη δήλωση για την καλή και ασφαλή λειτουργία του ελεγμένου πυροσβεστικού υλικού, στην οποία να φαίνεται ο αριθμός των πυροσβεστήρων που ελέγχθηκαν ή αναγομώθηκαν και ότι αυτοί πληρούν τις προδιαγραφές.

 

Η τυχόν χρήση ανταλλακτικών θα κοστολογηθεί αφού ολοκληρωθεί η επισκευή και θα πιστοποιηθεί από την Επιτροπή Καλής Εκτέλεσης του Δήμου Χανίων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά μόνο για τη μία ή και για τις δύο παραπάνω ομάδες, αλλά η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να αφορά σε όλες τις εργασίες της ομάδας. Προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει μέρος μόνο των εργασιών της ομάδας, δε θα λαμβάνεται υπόψη.

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Παρασκευή 09 Μαρτίου 2018 στις 14.00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ”

Υπόψη κας Συγγελάκη Μαρίας

 

Η οικονομική προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

1. Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμόρφωσή σας με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.

 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου εξαμήνου. Εφόσον πρόκειται για

αα) εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας,

ββ) ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

γγ) συνεταιρισμούς η υποχρέωση αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

3. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ

 

4. Ασφαλιστική ενημερότητα (κύριας και επικουρικής) σε ισχύ

 

5. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ