Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

17/05/2018, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

17.05.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 12:05

                                                                   ΑΔΑ 6ΦΨΣΩΗ5-Η3Ρ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                 Χανιά: 17 / 05 / 2018
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                        Αρ. Πρωτ. 23084
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ. Κουτσουράκη Γεωργία
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135
Τηλ. 28213 41760,Fax: 28213 41750
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ προϋπολογισμού 32.258,06€ πλέον ΦΠΑ 24% 7.741,94€ συνολική αξία 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά, Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.chania.gr) είναι διαθέσιμα όλα τα συμβατικά τεύχη της παρούσας.

Επίσης η προκήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δημοπράτησης διατίθενται και σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του ∆ήµου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, Χανιά, τηλ. 28213 41760 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορούν να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους

 4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL434

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια συστημάτων ασφαλείας σε απορριμματοφόρα του Δ.Χανίων

Σκοπός της προμήθειας είναι ο εκσυγχρονισμός των απορριμματοφόρων του Δ Χανίων. Καθώς τα οχήματα είναι παλαιά πρέπει κατά το δυνατό αυτά να εκσυγχρονιστούν ώστε να εναρμονισθούν με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που έχει θέσει η Ελληνική Νομοθεσία όπως ισχύει σήμερα.

 6. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος. Προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως περιγράφεται στην υπ΄αριθμό πρωτ. 23070/17-5-2018 αναλυτική Διακήρυξη.

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΟΧΙ

Στο διαγωνισμό γίνονται μόνο δεκτές προσφορές που αφορούν στο σύνολο τον οχημάτων και το σύνολο των εργασιών που αναφέρονται αναλυτικά στο Παράτημα Α και σε καμία περίπτωση για μέρος αυτών.

10.Η εγγύηση συμμετοχής ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

 

11. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής που θα εκφράζεται σε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών της μελέτης.

 12. Παραλαβή προσφορών:

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Τ.Κ 73135, στις 11 / 06/ 2018 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 πμ έως 10:30 π.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: 120 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς

 14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

15. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Χανίων.

16. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (Πρβλ άρθρο 100 παρ. 4 του ν. 4412/2016).

17. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)., αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL): www.chania.gr στην διαδρομή: Προκηρύξεις

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και δημοσιεύεται στον τοπικό τύπο (εφημερίδα Χανιώτικα Νέα η οποία εκδίδεται και έχει τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 68 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 ύστερα από την τροποποίησή του με το άρθρο 18 του Ν. 4469/2017.

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ