Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

20/07/2018, Εργασία συντήρησης ανελκυστήρων – ανβατορίων Α.μεΑ.

20.07.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 10:07

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

 

Χανιά 20 / 07 / 2018


Α.Π.: 34351

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

 

ΠΡΟΣ,

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Εργασία συντήρησης ανελκυστήρων – ανβατορίων Α.μεΑ.

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

  2. Την υπ’ αριθμό 475/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσό 1.000,00€ στον Κ.Α. 10-6264.004 και ποσό 1.000,00€ στον Κ.Α. 30-6264.003 για την κάλυψη της

  3. Την υπ’ αριθμό 24039/23-05-2018 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

  4. Τις Τεχνικές προδιαγραφές της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

  5. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την «Εργασία συντήρησης ανελκυστήρων – ανβατορίων Α.μεΑ.», συνολικού προϋπολογισμού 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η ανάθεση αφορά στη συντήρηση των ανελκυστήρων που βρίσκονται: α) στο Δημαρχείο Χανίων στην οδό Κυδωνίας αριθμός 29 στα Χανιά (υδραυλικός δύο (2) στάσεων), β) στο κλειστό γυμναστήριο Κλαδισού (υδραυλικός δύο (2) στάσεων), γ) στο Δημαρχείο του πρώην Δήμου Σούδας στη Σούδα (υδραυλικός τεσσάρων (4) στάσεων), δ) στο Δημαρχείο του πρώην Δήμου Θερίσου στο Βαμβακόπουλο (υδραυλικός τεσσάρων (4) στάσεων) και ε) στο Δημαρχείο του πρώην Δήμου Ακρωτηρίου στο Πιθάρι (υδραυλικός τριών (3) στάσεων), καθώς και των αναβατορίων Α.μεΑ. που βρίσκονται: α) στο γήπεδο Περιβολίων (υδραυλικό μίας (1) στάσης) και β) στο Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας στη Σούδα (υδραυλικό μίας (1) στάσης).

Αναλυτικά η συντήρηση:

Α) Για κάθε ανελκυστήρα

Θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους και θα γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα: 4 «Συντήρηση», 5 «Συνεργεία Συντήρησης» και 6 «Υποχρεώσεις συντηρητή», της με αριθμό Φ9.2/Οικ. 28425 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 2604/Β΄/22-12-2008) «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια ανελκυστήρων» όπως διορθώθηκε (Φ.Ε.Κ. 424/Β΄/10-03-2009) και

 

 

 

 

Β) Για κάθε αναβατορίου Α.μεΑ.

Θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους, θα γίνεται κάθε δύο (2) μήνες και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

Β.1.) λίπανση κινητών μερών

Β.2.) έλεγχος βαλβίδων

Β.3.) έλεγχος υδραυλικού εμβόλου

Β.4.) έλεγχος στάθμης λαδιών

Β.5) έλεγχος φρένων

Β.6) έλεγχος υδραυλικού κυκλώματος

Β.7) έλεγχος τερματικών διακοπτών ασφαλείας

Β.8.) έλεγχος προστατευτικών μπαρών

Β.9.) έλεγχος πλατφόρμας μεταφοράς

και ότι άλλο απαιτείται για την ασφαλή λειτουργία του.

 

 

Παρακαλούμε να υποβάλλετε την οικονομική σας προσφορά έως την Τρίτη 24 Ιουλίου 2018, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για την “Εργασία συντήρησης ανελκυστήρων – ανβατορίων Α.μεΑ.”,

Υπόψη κας Γουμενάκη

Η προσφορά, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα ότι συμμορφώνεται με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για την συντήρηση ανελκυστήρων – ανβατορίων Α.μεΑ. .

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ