Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

11/6/2018, Διακήρυξη επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΟΥΤΡΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΟΥΖΟΥΡΑ”

11.06.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 02:06

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Έργο: O Δήμος Χανίων, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΟΥΤΡΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΟΥΖΟΥΡΑ εκτιμώμενης αξίας 193.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147). Σχετική η με αριθμό 17/2018 μελέτη της Δ.Τ.Υ.Δ.Χ. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών Οικοδομικών και Η/Μ με προϋπολογισμό (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ): 154.408,93

 

Αντικείμενο Έργου: Το έργο αφορά εργασίες ανάπλασης στον οικισμό Μουζουρά Δήμου Χανίων , (επιστρώσεις με πλάκες , καθιστικά από αργολιθοδομή ,τοποθέτηση φωτιστικών και δημιουργία χώρου πρασίνου) όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση της μελέτης.

 

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους (Κ.Α. 30-7328.081 πίστωση έτους 2018: 100.000,00 € και εκτεινόμενη δαπάνη για το 2019: 93.000,00). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

 

Κριτήριο Ανάθεσης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 

Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 126 του Ν. 4412/2016.

 

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία οικοδομικών τάξη Α2 και άνω ή δύο Α1 τάξης (αναβαθμισμένη κοινοπραξία) , στην κατηγορία Η/Μ Α1 τάξη Και άνω που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, έως την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται η 25-06-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00π.μ. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι (6) μήνες.

 

Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 (α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων εκατό δώδεκα (3.112,00 ) ευρώ , η οποία απευθύνεται στον Δήμο Χανίων. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι τις 25-01-2019.Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.chania.gr.

Εφόσον ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 14-6-2018 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 21-06-2018. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Πρότυπο Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργων κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, της ΕΑΑΔΗΣΥ .

 

Λοιπές πληροφορίες: Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα): στο τηλέφωνο 28213-41732 fax επικοινωνίας: 28213-41716, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ευανθία Τάτσιου.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.Για να λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ, επιλέξτε τον αριθμό διακήρυξης 16/2018 και συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία.

 

Αρχεία

  1. ΤΕΥΔ
  2. ΕΣΥ
  3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
  4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ