Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

04/10/2018, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

04.10.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 03:10

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να καταθέσετε προσφορά για την υπηρεσία καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος με χειριστή, συνολικού προϋπολογισμού 17.800,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Δ/νση Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας του Δήμου Χανίων στην τεχνική της έκθεση και όπως μνημονεύονται στην παρούσα πρόσκληση.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να δώσει προσφορά για την ωριαία απασχόληση κατά τις εργάσιμες ημέρες και την προσαύξηση για την τυχόν απασχόληση σε Κυριακές & αργίες.

Κριτήριο για την ανάθεση θα είναι η τιμή για την ωριαία απασχόληση κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει όλες τις απαραίτητες άδειες πιστοποίησης για τα μηχανήματα του που ορίζονται από το νόμο. Είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του οχήματος του και του εργαζομένου του στο πεδίο εργασίας και την τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας από τον νόμο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.

Ζητείται από τον κάθε ενδιαφερόμενο να συμπληρώσει απαραίτητα τον παρακάτω πίνακα κατά την κατάθεση της προσφοράς του.

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Οχήματα

Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης

Απασχόληση Κυριακές ή αργίες

Τιμή μονάδος

ωριαία απασχόληση με 24% φπα

Διαδρομή με 24% φπα

Γερανοφόρο όχημα με καλάθι με χειριστή – οδηγό οχήματος 30 μέτρα. Γερανός παπαγάλος

3

 

 

3,00€/χλμ εκτός* πόλης Χανίων

Τηλεσκοπικός γερανός με χειριστή οδηγό του οχήματος μέχρι 50 τόνους

4

 

 

5,00€/χλμ εκτός* πόλης Χανίων

ΦΠΑ 24%

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

 

 

 

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά, συνοδευόμενη απο τα απαραίτητα δικαιολογητικά και σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, έως και τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ"

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ