Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

29/10/2018, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

29.10.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 11:10

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την υπηρεσία «Κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς», συνολικού προϋπολογισμού 7.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων στη συνημμένη Τεχνική της Έκθεση (Περιγραφή Υπηρεσίας – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Συγγραφή Υποχρεώσεων), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους, συνοδευόμενη από τα απαραιτητα δικαιολογητικά, έως και τη Παρασκευή 09 Νοεμβρίου 2018, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για την “Υπηρεσία Κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς”

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ