Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

14/12/2018, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

14.12.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 11:12

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την υπηρεσία περισυλλογής και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς συνολικού προϋπολογισμού 14.880,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων στη συνημμένη Τεχνική της Έκθεση (Περιγραφή Υπηρεσίας – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Προδιαγραφές-Απαιτήσεις – Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης.

 

Προσφορά μπορούν να καταθέσουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές σε όποια από τις ομάδες θέλουν ή και σε όλες τις ομάδες.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού συμβατικού ποσού.

Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνεται με την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους συνοδευόμενη απο τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τη Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για την “Υπηρεσία Περισυλλογής και Φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς”


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ