Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

15/02/2018, Έναρξη διαδικασίας διαπραγμάτευσης για το "Έργο αποκατάστασης ζημιών Δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Χανίων μετά τις πλημμυρικές καταστροφές έτους 2017"

15.02.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 02:02

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

 Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

π ρ ο σ κ α λ ε ί  και κ η ρ ύ σ σ ε ι

    ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

(του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης)

 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

      «ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ    ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.  ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΕΤΟΥΣ 2017»

προϋπολογισμού 500.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%),

     CPV :   45233120-6     NUTS:   EL 434

 που θα διεξαχθεί σύμφωνα με :

α) τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,

β) τις διατάξεις του του άρθρου 32 παρ. 2γ. Του Ν. 4412/2016 περί διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης),

 γ) την με αρ. 5/2018 Μελέτη και τεύχη δημοπράτησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων,

 δ) την  με αριθ. 65/29-01-2018 (ΑΔΑ: Ω8ΕΞΩΗ5-Ζ9Δ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία :

  1. εγκρίθηκε η ψήφιση πίστωσης για το έτος 2018 σε βάρος του Κ.Α. 64- 7331.007 Δ. Χανίων,

2.  συγκροτήθηκε η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για το ανωτέρω έργο,

ε) την  με αριθ. 81/13-02-2018 (ΑΔΑ: ΨΙΛΓΩΗ5-6ΝΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν :

1.   η με αρ. 5/2018 μελέτη και τεύχη δημοπράτησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

    του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑ

    ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΕΤΟΥΣ 2017», προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ,

  1. η προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σχετικής προκήρυξης για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ    ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.  ΧΑΝΙΩΝ  ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΕΤΟΥΣ 2017», σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν 4412/8-8-2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης,
  2. η πρόσκληση και καθορίστηκαν οι όροι της για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του ως άνω έργου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς  προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) του Ν.4412/2016.

στ) την ανάληψη υποχρέωσης, με α/α Α-455/23-01-2018,

ζ) τους όρους της παρούσας και

καλεί

 Τους παρακάτω οικονομικούς φορείς 1)ΥΠΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.Ε., 2) ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε., 3) ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. Εργ. Επιχ/σεις, να υποβάλουν ηλεκτρονική προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του ως άνω έργου.

Πρόσκληση

Τεχνική Περιγραφή

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο Μελέτης

Εδική συγγραφή υποχρεώσεων

Σ.Α.Υ.

Φ.Α.Υ.