Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

27/06/2018, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΑ

27.06.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 01:06

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:28213 41760, Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: g-promithies@chania.gr

 

Χανιά, 27 / 06 / 2018

Α. Π. : 30199

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΘΕΜΑ: ʺ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΑ.

 

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

  2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 τεύχος Α' « Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

  3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ), όπως ισχύει σήμερα.

  4. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2018, που προβλέπει πίστωση στον κωδικό δαπανών Κ.Α. 15-6482.001 για «Έξοδα λειτουργίας Κατασκηνώσεων».

  5. Την υπ' αριθμό Α-920/2018 Π.Α.Υ. που δεσμεύει πίστωση 1.860,00 € σε βάρος του παραπάνω Κ.Α..

  6. Την υπ’ αριθμό 426/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει τη σχετική πίστωση για την κάλυψή της.

  7. Την υπ’ αριθμό 28515/2018 Εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού.

  8. Την υπ’ αριθμό 282/01-06-2018 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

να υποβάλετε προσφορά για τις εργασίες απολύμανσης – απεντόμωσης για τις ανάγκες της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης στον Καλαθά, προϋπολογισμού 1.860,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Αναλυτικά η ανάθεση αφορά σε δυο (2) εφαρμογές απολύμανσης – απεντόμωσης με την χρήση των κατάλληλων προϊόντων στους εσωτερικούς χώρους της κατασκήνωσης Καλαθά, η πρώτη εφαρμογή κατά την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου και η δεύτερη εφαρμογή κατά την λήξη της κατασκηνωτικής περιόδου.

 

 

 

Παρακαλούμε να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας έως την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, στις 14.00, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ʺ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΑ

 

  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ