Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

29/05/2018, Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για την "Εργασία απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ. και Οικονομικής Επιτροπής"

29.05.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 01:05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ,

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες:Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760

 


Χανιά, 29 / 05 / 2018


Αρ.πρωτ.: 24758

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

 

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Εργασία απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ. και Οικονομικής Επιτροπής

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

  2. Την υπ΄ αριθμ. 362/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση 17.200,00€ για την κάλυψή της

  3. Την υπ’ αριθμό 21592/09-05-2018 Εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

  4. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την εργασία απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ. και Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων, για το έτος 2018, προϋπολογισμού 16.926,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,

Επειδή ο Δήμος Χανίων δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, δηλαδή προσωπικό και μηχανήματα, ώστε αξιόπιστα και σε σύντομο χρονικό διάστημα να επιτελέσει την εργασία αυτή, πρέπει να την αναθέσει σε ιδιώτη. Η επιχείρηση που θα αναλάβει την εργασία αυτή πρέπει να διαθέτει για το σκοπό αυτό άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και προπάντων κατάλληλα μηχανήματα, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι επιθυμητό και συνάμα αξιόπιστο. Συγκεκριμένα η επιχείρηση θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να παραλαμβάνει άμεσα (και με δικά της έξοδα) το οπτικοακουστικό μέσο (CD) όπου έχει καταγραφεί ηλεκτρονικά η κάθε συνεδρίαση, ή να αποστέλλεται διαμέσου ιστοσελίδας ασφαλούς σύνδεσης -ftp (της εταιρείας), ώστε στην συνέχεια να γίνει η απομαγνητοφώνηση των πρακτικών. Τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά θα παραδίδονται στις γραμματείες του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των αρχείων, με τη μορφή:

1. Ενός θερμοκολλημένου τεύχους με μέγεθος σελίδας Α4.

2. Ενός αντιγράφου σε DVD ή CD

Επίσης επισημαίνουμε ότι:

  • Η επεξεργασία του κειμένου να γίνεται σε Word- Office

  • Σε κάθε πρακτικό θα υπάρχει ευρετήριο θεμάτων στην αρχή κάθε συνεδρίασης καθώς και ευρετήριο στο οποίο θα καταγράφεται πότε έλαβε το λόγο ο κάθε ομιλητής.

 

 

 

 

 

  • Στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (Word) να χρησιμοποιείται η γραμματοσειρά Times New Roman σε μέγεθος 12

  • Η απόσταση ανά παράγραφο να είναι 1,5 διάστιχο

  • Τα περιθώρια της σελίδας A4 (άνω-κάτω, δεξιά-αριστερά) να είναι 2cm (δύο εκατοστόμετρα).

Σε περίπτωση μαζικής παραλαβής πρακτικών συνεδριάσεων από τον ανάδοχο, τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά θα παραδίδονται στην αντίστοιχη γραμματεία (Δημοτικού Συμβουλίου ή Οικονομικής Επιτροπής) ως εξής: ένα (1) πρακτικό ανά δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από τη μαζική παραλαβή των αρχείων.

Αναλυτικά η ανάθεση αφορά στα κάτωθι:

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Εκτιμώμενη

ποσότητα

1

Ποσό απομαγνητοφώνησης

- Απομαγνητοφώνηση

- Ηλεκτρονική επεξεργασία κειμένων

- Σελιδοποίηση, εκτύπωση και βιβλιοδεσία σε τεύχος με θερμοκολλημένο πλαστικό εξώφυλλο και ευρετήριο θεμάτων στην αρχή κάθε συνεδρίασης καθώς και ευρετήριο ομιλητών

- CD με το πρακτικό της συνεδρίασης

42 συνεδριάσεις ΔΣ κατά το έτος 2018 Χ 5 ώρες/συνεδρίαση

210 ώρες

2

Ποσό απομαγνητοφώνησης

- Απομαγνητοφώνηση

- Ηλεκτρονική επεξεργασία κειμένων

- Σελιδοποίηση, εκτύπωση και βιβλιοδεσία σε τεύχος με θερμοκολλημένο πλαστικό εξώφυλλο και ευρετήριο θεμάτων στην αρχή κάθε συνεδρίασης καθώς και ευρετήριο ομιλητών

- CD με το πρακτικό της συνεδρίασης

60 συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής κατά το έτος 2018 Χ 3 ώρες/συνεδρίαση

180 ώρες

 

Η δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των 16.926,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%). Η ακριβής δαπάνη θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συνεδριάσεων. Για τη διαμόρφωση του ενδεικτικού τιμολογίου έχουν ληφθεί υπόψη τα στοιχεία των παρελθόντων ετών και ιδιαίτερα αυτά του έτους 2017 μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν τριάντα εννέα (39) συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και εξήντα πέντε (65) συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής μέσης διάρκειας πέντε (5) και (3) ωρών αντίστοιχα.

 

Κατά τη υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού ίσου με το 5% (πέντε τοις εκατό) της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους έως και την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για την “Εργασία απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ. και Οικονομικής Επιτροπής”

Υπόψη κας Γουμενάκη Δέσποινας

 

Η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα ότι συμμορφώνεται με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

2. Φορολογική ενημερότητα

3. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

 

 

 

 

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

5. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ