Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

15/06/2018, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ (ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ)

15.06.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 02:06

Ο  Αντιδήμαρχος  ΧΑΝΙΩΝ προκηρύσσει Ανοικτό  Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη Προμήθεια   απορριμματοφόρων με πλάκα συμπίεσης (τύπου πρέσας), συνολικού προϋπολογισμού 832.997,27  € ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής

Διακηρυξη με τα παραρτήματα

Συνοψη τεχνικων χαρακτηριστικών (προς συμπληρωση)

ΕΕΕΣ (ESPD)