Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

16/5/2018, “ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 91/22-02-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ”

16.05.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 03:05

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006), όπως ισχύει.

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/τ. Α'/16-06-2011) και την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ. Α'), αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και ειδικότερα: α. Τη διάταξη της παρ. 1 εδάφιο 1 του άρθρου 59 του ανωτέρω νόμου σύμφωνα με την οποία ''το Δήμαρχο επικουρούν οι αντιδήμαρχοι, β. Τη διάταξη της παρ. 1 εδάφιο 2 του άρθρου 59 σύμφωνα με τις οποίες: 1ον αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας τους οποίους ορίζει ο Δήμαρχος και τους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ' ύλην και κατά τόπον''.

 3. Τη διάταξη του άρθρου 54 παρ. 4 του Ν. 3852/2010.

 4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Χανίων (ΦΕΚ Β 2812/12.12.2011) όπως

 5. έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Χανίων έχει πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων και επτά (7) Δημοτικές Ενότητες.

 7. Την υπ' αριθμ. 15150/15-04-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών <<Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τ.Α της χώρας σύμφωνα με το Νόμο 3852/2010 όπως αυτός ισχύει.

 8. Την υπ' αριθμ. 91/22-02-2018 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις όμοιές της υπ’ αριθμ. 138/13-03-2018 και 230/04-05-2018.

 9. Την ανάγκη επίτευξης συντονισμού κατά την άσκηση της δημοτικής διοίκησης και του δημοτικού έργου γενικότερα

 10. Την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.

 11. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕΤροποποιούμε την υπ' αριθμ. 91/22-02-2018 απόφαση Δημάρχου Χανίων και μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Κονταξάκη Ευτύχιο, επιπλέον των λοιπών αρμοδιοτήτων του και τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρυθμίσεων Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

 

β. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης πλην της υλοποίησης, λειτουργίας και εποπτείας του όλου συστήματος διαχείρισης δεσποζόντων και αδέσποτων ζώων και της εύρυθμης λειτουργίας του Δημοτικού Κτηνιατρείου.Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 91/22-02-2018 απόφαση Δημάρχου Χανίων όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις υπ’ αριθμ. 138/13-03-2018 και 230/04-05-2018 όμοιές της.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα δημοσίευσης της στο τοπικό ημερήσιο τύπο σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Χανίων.