Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

15/06/2018, Διακήρυξη Δημοπρασίας για την ενοικίαση προκατασκευασμένων αναψυκτηρίων του Δήμου Χανίων

15.06.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 12:06

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων,

προκηρύσσει

 Δημόσια ανοικτή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την ενοικίαση προκατασκευασμένων αναψυκτηρίων του Δήμου Χανίων, για την τουριστική περίοδο 2018, εφόσον τηρηθούν απολύτως όλοι οι όροι της διακήρυξης, στις παρακάτω θέσεις:

ΑΚΙΝΗΤΟ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΜΒΑΔΟΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΚ8

ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ

27

5,16 * 5,16

16.093,75

ΑΚ13

ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΟΛΠΙΣΚΟΣ

27

5,16  * 5,16

20.000,00

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις  27 Ιουνίου  2018, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα από 9:00 έως 09:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων.                                                                                                                     

Οι ενδιαφερόμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά, με ποινή αποκλεισμού:

Α) Παράβολο συμμετοχής ύψους 50,00 € από το ταμείο του Δήμου Χανίων .

Β)Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για τον διαγωνισμό ύψους  10% του  οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης από το  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή  αναγνωρισμένης Τράπεζας (από νόμιμα λειτουργούν στην επικράτεια πιστωτικό ίδρυμα) για κάθε αναψυκτήριο στο οποίο θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Γ)Υπεύθυνη δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπου θα αναγράφονται αναλυτικά τα αναψυκτήρια στα οποία επιθυμεί να δώσει προσφορά(υπόδειγμα στο παράρτημα 1).

Δ) Για τον εγγυητή: 1.Φωτοαντίγραφο ταυτότητας  2. Δημοτική και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού.

Τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής ανάλογα με τη νομική μορφή του συμμετέχοντα ορίζονται στη διακήρυξη άρθρο 6.

Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στο Δημαρχείο Χανίων, Οικονομική Υπηρεσία, Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες. Ολόκληρη  η  διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.  

Διακήρυξη

Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής όρων

Υπεύθυνη δήλωση για τις θέσεις ΑΚ8 & ΑΚ13

Υπεύθυνη δήλωση εγγυητή