Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

23/02/2018, Έναρξη διαδικασίας διαπραγμάτευσης για το έργο «ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΕΤΟΥΣ 2017»

23.02.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 09:02

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

 Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

π ρ ο σ κ α λ ε ί  και κ η ρ ύ σ σ ε ι

   ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

(του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης)

 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

      «ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ    ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.  ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΕΤΟΥΣ 2017»

προϋπολογισμού 500.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%),

              CPV :   45233120-6     NUTS:   EL 434

Διακήρυξη

Τεχνική Έκθεση

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο Μελέτης

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Σ.Α.Υ.

Φ.Α.Υ.