Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για τη δημοπράτηση της μελέτης “Τοπογραφικη Αποτυπωση Κοινοχρηστων Χωρων Δημου Χανιων”

09.05.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 02:05

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για τη δημοπράτηση της μελέτης Τοπογραφικη Αποτυπωση Κοινοχρηστων Χωρων Δημου Χανιων

 

Σχετ.: Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016»

 

 

O Δήμος Χανίων, προτίθεται να προβεί στη Διακήρυξη Ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της μελέτης “Τοπογραφικη Αποτυπωση Κοινοχρηστων Χωρων Δημου Χανιων εκτιμώμενης αξίας 70.933,91 € (με ΦΠΑ 24%) με δικαίωμα συμμετοχής εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελετητών για την κατηγορία (16) Μελέτες Τοπογραφίας, που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.

Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

Παρακαλείται το Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών & Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, όπως δημοσιεύσει το παρόν στον ιστότοπό του, σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2 της σχετικής.   

Αρχεία

  1. dimosiopoiisi_synapsis_symbasis