Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

27/11/2018,Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης- Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω ΜηΜΕΔ για την εκτέλεση του έργου:“Διαγραμμίσεις οδών – Διαβάσεις ΔΕ Χανίων”

04.05.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 09:05

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω ΜηΜΕΔ

Σχετ.:

1. Το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’)

2. Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ( Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016»

 

O Δήμος Χανίων, προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου διαγραμμισεισ οδων – διαβασεισ δε χανιων προϋπολογισμού 74.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%). Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους.

 

Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

 

Παρακαλούμε να δημοσιευτεί το παρόν στην ιστοσελίδα σας.

Αρχεία

  1. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ