Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

28/11/2018,Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ”

28.11.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 01:11

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

 

Σχετ.: Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ( Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016»

 

O Δήμος Χανίων, προτίθεται να προβεί στη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ,

(αρ. Μελέτης 63/2018 της Διευθ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Χανίων) εκτιμώμενης αξίας 69.999,98 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) με δικαίωμα συμμετοχής εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. στην Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία «ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» (προϋπολογισμός 56.451,60 € χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

 

Το έργο αφορά , εργασίες αποκατάστασης φθορών στα οδοστρώματα του ορεινού αγροτικού οδικού δικτύου της Δ.Ε.Κεραμειών του Δήμου Χανίων, όπου αυτές απαιτηθούν, προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα η οδική ασφάλεια των υποδομών των οδών και των στοιχείων ασφαλείας της οδού, σε οδούς της αρμοδιότητας μας

 

Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

Αρχεία

  1. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ