Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΟΥΖΟΥΡΑ ”

04.05.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 09:05

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΟΥΖΟΥΡΑ ”

 

Σχετ.: Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ( Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016»

 

O Δήμος Χανίων, προτίθεται να προβεί στη Διακήρυξη Ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου «“ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΟΥΖΟΥΡΑ ” (αρ. Μελέτης 17/2018 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Χανίων) εκτιμώμενης αξίας 193.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) με δικαίωμα συμμετοχής εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. στην 1η τάξη και άνω για κατηγορία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ» (προϋπολογισμός εργασιών με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα 155.645,16 €).

 

Το έργο αφορά στην διαμόρφωση σε παρόδιους οδούς του οικισμού Μουζουρά και αποσκοπεί στην σύνδεση της περιοχής ανάμεσα από την κεντρική εκκλησία του οικισμού σε τμήματα του συνεκτικού οικισμού με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον.

α. Επίστρωση με φυσικές πλάκες , οριοθέτηση με χαμηλό πέτρινο στοιχείο.

β. Δημιουργία χώρου πρασίνου τοπικά.

γ. Τοποθέτηση φωτιστικών στον χώρο της διαμόρφωσης.

Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

Παρακαλείται το Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών & Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, όπως δημοσιεύσει το παρόν στον ιστότοπό του, σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2 της σχετικής.

Αρχεία

  1. 7._dimosiopoiisi_yp_metaforon_moyzoyra