Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

22/11/2018,Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΕΡΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΧΟΡΔΑΚΙΟΥ ”

22.11.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 01:11

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΕΡΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΧΟΡΔΑΚΙΟΥ ”

 

Σχετ.: Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ( Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016»

 

O Δήμος Χανίων, προτίθεται να προβεί στη Διακήρυξη Ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΚΑΜΕΡΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΧΟΡΔΑΚΙΟΥ » (αρ. Μελέτης 52/2018 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Χανίων) εκτιμώμενης αξίας 170.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) με δικαίωμα συμμετοχής εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.. για έργα κατηγορίας Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ» και Α1 τάξη και άνω για την κατηγορία των «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ» (προϋπολογισμός εργασιών με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα 137.096,77 €).

Το έργο αφορά την Ανάπλαση οδών Ελιάς και Κάμερας στον οικισμό Χορδακίου.

Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

Παρακαλείται το Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών & Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, όπως δημοσιεύσει το παρόν στον ιστότοπό του, σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2 της σχετικής.

Αρχεία

  1. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ