Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:"ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΥΔΑΣ"

12.03.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 10:03

 

 

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο “ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΥΔΑΣ”

 

Σχετ.: Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ( Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016»

 

O Δήμος Χανίων, προτίθεται να προβεί στη Διακήρυξη Ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΥΔΑΣ”, (αρ. Μελέτης 15/2017 της Διευθ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Χανίων) εκτιμώμενης αξίας 1.224.500,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) με δικαίωμα συμμετοχής εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. στην 1η τάξη και άνω για κατηγορία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ» και στην 1η τάξη και άνω για την κατηγορία των «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ» (προϋπολογισμός εργασιών με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα 987.038,63 €).

 

Το έργο αφορά στην Διαμόρφωση και Βιοκλιματική Αναβάθμιση της Πλατείας Σούδας και συνοπτικά προβλέπεται α. η δημιουργία δύο οδών κυκλοφορίας πλάτους 3,50m, β. Πλακοστρώσεις σε όλη την έκταση της περιοχής μελέτης με ψυχρά υλικά που θα συνοδεύονται με τον απαραίτητο αστικό εξοπλισμό, γ. Σχεδιασμός και υλοποίηση μέτρων για την επίτευξη προσβασιμότητας σε ΑμεΑ δ. Εγκατάσταση νέου δικτύου δημοτικού φωτισμού ε. Εκσυγχρονισμός των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης όπου απαιτείται.

 

Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

Παρακαλείται το Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών & Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, όπως δημοσιεύσει το παρόν στον ιστότοπό του, σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2 της σχετικής.