Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2018

11/12/2018,Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω ΜηΜΕΔ για το έργο:“Επισκευές συντηρησεις σχολικων κτιριων (εκτός ενεργειακης αναβαθμισης), αυλειων χωρων & λοιπες δρασεις ετους 2018-2020”

11.12.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 02:12

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω ΜηΜΕΔ

Σχετ.: 1. Το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’)

2. Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί

«Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης

 

δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών

υπηρεσιών ( Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016»

 

O Δήμος Χανίων, προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου Επισκευεσ συντηρησεισ σχολικων κτιριων (εκτοσ ενεργειακησ αναβαθμισησ), αυλειων χωρων & λοιπεσ δρασεισ ετουσ 2018-2020 προϋπολογισμού 1.199.999,99 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%). Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με το ποσό των 609.100,00 Ευρώ και από ίδιους πόρους με το ποσό των 590.899,99 Ευρώ.

Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

 

Παρακαλούμε να δημοσιευτεί το παρόν στην ιστοσελίδα σας.

Αρχεία

  1. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ